Regulamin Sklep Rowerowy łódź

Regulamin sklepu internetowego Rowerycentrum.pl

Sklep internetowy Rowerycentrum, działający pod adresem www.rowerycentrum.pl, prowadzony jest przez Pawła Matyjaszczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „SCI Matyjaszczyk Paweł”, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego 73, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 772-221-54-46, nr tel. 608 14 18 11, adres e-mail: rowerycentrum@gmail.com

Adres do korespondencji Sklepu: Rowerycentrum ul Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, realizacji uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, z późn. zm.), korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi oraz procedurę wymiany/zwrotu Towarów.

Sklep prowadzi sprzedaż on-line poprzez stronę internetową www.rowerycentrum.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Wyrażenia użyte w Regulaminie, pisane z wielkiej litery, mają następujące znaczenie:
a) Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania),
b) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową),
c) Regulamin – regulamin Sklepu,
d) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym happyski.pl/lodz,
e) Sprzedawca – Paweł Matyjaszczyk prowadzący działalność pod firmą „SCI Matyjaszczyk Paweł ” z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego 73 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 772-221-54-46,
f) Towar – towary (produkty) oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie,
g) Ustawa – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2012 r., tekst jednolity poz. 1225, z ewent. zmianami),
h) Zamówienie – zamówienie na Towar, złożone przez Klienta w Sklepie, w trybie określonym Regulaminem,
i) Zarejestrowany użytkownik – Klient, który dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Rejestruj się”, i uzyskał możliwość logowania się do konta w sklepie.

Towary oferowane w Sklepie są używane oraz fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Klientami uprawnionymi do składania Zamówień i korzystania ze Sklepu za pośrednictwem konta w Sklepie są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu. Składać Zamówienia i korzystać ze Sklepu mogą również Klienci nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika, w ich przypadku składanie Zamówień i korzystanie z usług Sklepu odbywa się z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Rejestracji Klient dokonuje przed złożeniem pierwszego zamówienia w Sklepie/podczas składania zamówienia w Sklepie, poprzez zakładkę „Rejestruj się”, podając swoje pełne dane osobowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W wyniku rejestracji Klient uzyskuje status Zarejestrowanego użytkownika.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Klienci nie posiadający statusu Zarejestrowanego użytkownika akceptują Regulamin składając Zamówienie.

Niniejszy Regulamin może zostać przez Klienta w każdej chwili pobrany, odtwarzany i przechowywany.

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, zapewniający możliwość połączenia z Internetem.

Zasady składania Zamówień

Przez złożenie Zamówienia rozumie się operację na stronie internetowej Sklepu polegającą na dodaniu do koszyka Towarów z oferty Sklepu i kliknięcie „zamów”, a w przypadku klientów niebędących Zarejestrowanymi użytkownikami dodatkowo wypełnienie „Formularza zamówienia”, podając wymagane w nim dane (imię, nazwisko, adres) oraz określenie sposobu dostawy i formy płatności. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia oraz  zestawienie zamówionych Towarów, w tym informację o ich dostępności, wartości zamówienia, potwierdzenie adresu dostawy i wybranej przez Klienta formy płatności i sposobu dostawy. W razie braku otrzymania takiej informacji w ciągu godziny od złożenia zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

Realizacja Zamówienia następuje:
a) przy wyborze płatności z góry – w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 2,
b) przy wyborze płatności za pobraniem – w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony Klienta.

W przypadku niedostępności części z zamówionych Towarów Klient informowany jest o stanie Zamówienia za pośrednictwem podanego przez Klienta e-mail. Klient podejmuje wówczas decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (realizacja z pominięciem niedostępnych części, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całości zamówienia). W przypadku, gdy strony ustalą wysyłkę Towaru partiami, opłatę za wysyłkę Klient ponosi jednorazowo.

Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego:
a) poprzez niewłaściwie wypełniony formularz Zamówienia,
b) z naruszeniem Regulaminu,
c) z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

Towar objęty Zamówieniem dostarczany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym. Faktura jest wysyłana w przypadku, gdy Klient przy składaniu Zamówienia zażądał jej wystawienia oraz podał dane niezbędne do jej wystawienia (tj. odpowiednio firmę / imię, nazwisko, NIP, adres).

Zasady płatności

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają zryczałtowanych opłat za przesyłkę.

Płatności za zamówione Towary można dokonać:
a) przy odbiorze przesyłki nadanej za pobraniem,
b) osobiście, w przypadku skorzystania z osobistego odbioru przesyłki, na zasadach określonych w Rozdziale „Dostawa zamówionego Towaru”,
c) z góry: przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Idea Bank,
nr 52 1950 0001 2006 0648 4923 0002

W przypadku zamówienia , gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować w całości zamówienia opłaconego, Sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia sklep zwraca równowartość zapłaconej ceny oraz opłaty za przesyłkę na podany przez Klienta rachunek bankowy, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania o rezygnacji z zamówienia brakującej pozycji lub całego zamówienia.

Dostawa zamówionego Towaru

Z zastrzeżeniem ust. 3, dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru będącego przedmiotem Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem firmy kurierskiej, współpracującej ze Sklepem albo Poczty Polskiej, w sposób wybrany przez Klienta.

Szczegółowe koszty wysyłki Towaru zamieszczone są w zakładce „Dostawa i płatności”. Koszt wysyłki Towaru płatny jest wraz z płatnością za Towar, zarówno przy zapłacie za Towar wraz ze składaniem Zamówienia jak i przy odbiorze za pobraniem. Koszty dostawy Towaru dodatkowo wyświetlają się każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

Odbierając Towar Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki (czy nie jest uszkodzona) i czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem.

Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, w sytuacji, gdy Towar dostępny jest w jednej z wymienionych poniżej placówek Rowerycentrum, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (uzgodnieniu osoby obierającej Towar, informacji niezbędnych do jego odbioru jak np. numeru zamówienia, terminu odbioru):
a) ul. Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź,

Realizacja uprawnień Konsumenta. Gwarancja i rękojmia

Postanowienia ust. 1 – 8 oraz 10 niniejszego rozdziału stosuje się względem Klientów będących Konsumentami.

Względem Klientów będących Konsumentami, za niezgodność towaru z umową, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

W przypadku, gdy po otrzymaniu przez Klienta Towaru okaże się, że Towar jest niezgodny z umową w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, o której mowa w ust. 1, Klient zawiadamia o tym Sklep.

Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, o której mowa w ust. 1 dotyczące nabytych w Sklepie Towarów należy składać na piśmie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, na adres korespondencyjny Sklepu, tj. Happyski, ul. Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź, lub drogą elektroniczna adres mail: rowerycentrum@gmail.com

Obowiązkiem Klienta jest odesłanie Towaru na adres korespondencyjny Sklepu, tj Rowerycentrum, ul. Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź,, wraz z potwierdzeniem jego zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacyjnym (wzór takiego protokołu można pobrać tutaj), za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej albo osobiste dostarczenie do jednej z placówek sklepu Rowerycentrum: ul. Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź,. Prosimy o staranne zapakowanie przesyłanego Towaru. Koszt dostarczenia Towaru, do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, pokrywa Klient.

Zawiadomienia o niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Informację o sposobie ich rozpatrzenia (uznanie lub nie uznanie niezgodności Towaru z umową) Klient otrzyma na piśmie przesyłką poleconą, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres do korespondencji wskazany w protokole reklamacyjnym albo wedle swojego wyboru, drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w protokole reklamacyjnym. Brak rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji we wskazanym terminie rozumie się jako jej uwzględnienie.

W przypadku uwzględnienia faktu niezgodności Towaru z umową przez Sprzedawcę, Klientowi przysługują uprawnienia związane ze zgłoszeniem niezgodności towaru z umową wynikające z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku koszt przesłania Towaru do Sprzedawcy przez Klienta oraz jego odesłania przez Sprzedawcę do Klienta pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli Klient, w chwili zawierania umowy, o niezgodności tej wiedział.

W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący Konsumentem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące rękojmi za wady. Postanowienia ust. 4, 5, 6, 7 zdanie ostatnie oraz ust. 8 niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady stosuje się odpowiednio.

Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją, udzielaną przez ich producenta. Zasady świadczeń gwarancyjnych, w tym okres jej udzielenia i warunki korzystania z niej każdorazowo określane są przez producenta Towaru. Informacje, o których mowa powyżej, udzielane są przez Sklep najpóźniej w momencie sprzedaży Towaru. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają jego uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabrycznie

Ochrona danych osobowych

Klient, dokonując rejestracji w Sklepie albo składając Zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym gromadzenie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu określonym w ust. 3 i 4. Klient wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na zawieraniu z Klientem i wykonywaniu umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, dane osobowe Klienta są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Brak tej zgody nie wyłącza możliwości realizacji Zamówień. Klient może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, o której mowa powyżej.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Klient wyraża zgodę na dodanie jego adresu e-mail do bazy danych Sklepu. Niniejszy ustęp nie dotyczy Klientów nie mających statusu Zarejestrowanego użytkownika.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawiania a także prawo żądania usunięcia jego danych jak również samodzielnego usunięcia tych danych. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się przez Klienta na jego konto. Usunięcie przez Klienta albo przez Sprzedawcę, na wniosek Klienta, jego danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Sprzedawcę usług w ramach Sklepu, objętych niniejszym Regulaminem i jest równoznaczne z żądaniem Klienta usunięcia jego konta w Sklepie.

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione:
a) właściwym organom, na ich żądanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości,
b) innym podmiotom (w szczególności dostawcom zamówionych przez Klienta Towarów), tylko w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa złożenia przez Klienta Zamówienia omyłkowego lub niezgodnego z Regulaminem, w szczególności za następstwa podania przez Klienta niewłaściwych danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu Zamówienia, a także wypełnienie tych formularzy w sposób nieprawidłowy lub niekompletny.

Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów nie będących Konsumentami,
z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do strat rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści.

Zasady odstąpienia od umowy

Z zastrzeżeniem ust. 6, Klient będący Konsumentem może, bez podania przyczyny, zwrócić zakupiony w Sklepie Towar, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy. Oświadczenie można pobrać tutaj.

Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia odbioru Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, przed jego upływem. Przykładowy wzór takiego oświadczenia znajduje się tutaj. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy określonego w niniejszym rozdziale, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient proszony jest o przesyłanie wraz z oświadczeniem zwracanego Towaru. Klient proszony jest o staranne zapakowanie zwracanego do Sklepu Towaru.

W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie
o odstąpieniu oraz Towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu, tj. Happyski, ul. Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź,, wraz z potwierdzeniem jego zakupu.

Zwracany Towar powinien spełniać warunki określone w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, tj. być w stanie niezmienionym wobec stanu z chwili zakupu (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Towary zwracane na podstawie niniejszego rozdziału, noszące ślady używania (zabrudzone, noszące zapachy, poplamione) nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Koszty dostawy Towaru i jego odesłania, w przypadku gdy nie spełni on warunków określonych w Ustawie, pokrywa Klient.

Zwrot należnej Klientowi kwoty, w wysokości ceny zapłaconej przez niego za Towar, nastąpi według wyboru Klienta – na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na dokumencie odstąpienia od umowy albo przekazem pocztowym, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w tym Klientowi będącemu Konsumentem, we wszystkich wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy, czyli:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

Wymiana i zwrot Towaru

W przypadku, gdy rozmiar zamówionego Towaru okaże się nieodpowiedni, Klient ma możliwość wymiany Towaru na taki sam Towar w innym rozmiarze. W przypadku, gdy w ofercie Sklepu nie będzie dostępny żądany przez Klienta rozmiar, Klient może wymienić kupiony Towar na inny Towar albo dokonać jego zwrotu. Możliwość wymiany albo zwrotu Towaru przysługuje Klientowi w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku gdy Towar zamawiany w procedurze wymiany/zwrotu jest droższy od Towaru zwracanego, Sklep poinformuje Klienta o wysokości koniecznej dopłaty, po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.

Wymieniany albo zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym wobec stanu z chwili zakupu. Towary odsyłane na podstawie niniejszego rozdziału, noszące ślady używania (zabrudzone, bez metki, noszące zapachy, poplamione) nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte.

Warunkiem wymiany albo zwrotu jest odesłanie Towaru wraz z oryginalnym opakowaniem i metkami, oraz potwierdzeniem zakupu (przykładowo paragonem fiskalnym albo fakturą VAT). Koszty ponownej wysyłki Towaru przez Sklep pokrywa Klient. Opłatę za przesyłkę należy dokonać w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub przy odbiorze Towaru (przesyłka za pobraniem). W przypadku braku przedpłaty  przesyłka będzie wysłana za pobraniem.

Towar należy odesłać na adres: Rowerycentrum, ul. ul. Żeromskiego 73 ; 90-625 Łódź,. Klient ma obowiązek starannego zapakowania Towaru.

W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał powyższych warunków, zostanie odesłany Klientowi na jego koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy wedle przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Prawem właściwym jest prawo polskie.